Polish - Dawson & Burgess Solicitors

dawson-and-burgess-office

OFERUJEMY USŁUGI W JĘZYKU POLSKIM

O wi?cej informacji zwi?zanych z naszymi us?ugami prosimy o kontaktowanie si? bezpo?rednio z Magdalen? Musialik na adres emailowy mm@dawsonandburgess.co.uk lub pod numer telefonu 01302 349 463

Profil Magdaleny

Magdalena jest absolwentk? Wydzia?u Prawa Uniwersytetu Hallam w Sheffield, który to uko?czy?a w roku 2013. Obecnie asystuje jednemu ze Wsp?lnik?w kancelarii o nazwisku Tim Sanders, gdzie zajmuje si? mi?dzy innymi Prawem Pracy, Prawem Komercyjnym oraz Prawem Nieruchomo?ci w??cznie z zakupem i sprzeda??. Okazjonalnie Magdalena pomaga tak?e przy obs?udze klientów polskoj?zycznych w innych dzia?ach prawa, takich jak Prawo Cywilne w??cznie ze sporami s?dowymi.

O Kancelarii

Kancelaria Dawson & Burgess zosta?a za?o?ona przed rokiem 1845 zanim to utworzona zosta?a Palestra. Pocz?tkowo Kancelaria zajmowa?a si? Prawem Nieruchomo?ci oraz Prawem Spadkowym, a obecnie oferuje zakres pe?nych us?ug prawnych. We wrze?niu 2010 roku Kancelaria Dawson & Burgess po??czy?a si? z Bell, Dallman & Co której to siedziba od roku 1986 znajduje si? w Armthorpe w Doncaster.

Z dum? rozumiemy potrzeby naszych Klientów dlatego te? oferujemy wizyty domowe, o dogodnym czasie. Dostosowuj?c si? do potrzeb naszych Klientów Kancelaria proponuje szereg mo?liwych do zastosowania w praktyce sposobów wzajemnych rozlicze?.

Porozumiewamy si? w j?zyku polskim, francuskim, w?oskim oraz tureckim.

 

Us?ugi

• Prawo Komercyjne i Spó?ek
• Prawo Pracy
• Prawo Cywilne
• Prawo Spadkowe i Testamenty
• Rozwody i Prawo Rodzinne
• Nieruchomo?ci


Kontakt

• Siedziba w Doncaster

3 South Parade, Hall Cross Hill
Doncaster DN1 2DZ

Godziny pracy biura:

pon – pt   9:00 – 17:15
Tel: (01302) 349463
Fax: (01302) 329069
Email enquiries@dawsonandburgess.co.uk

lub

dla osób polskoj?zycznych bezpo?redni kontakt z Magdalen? na adres emailowy mm@dawsonandburgess.co.uk

• Oddzia? w Armthorpe

33 Church Street, Armthorpe
Doncaster DN3 3AE

Godziny pracy biura:

Pn-pt 9:00 – 17:00
Tel: (01302) 834744
Fax: (01302) 834592
Email enquiries@dawsonandburgess.co.uk

lub

dla osób polskoj?zycznych bezpo?redni kontakt z Magdalen? na adres emailowy mm@dawsonandburgess.co.uk